צרו קשר דרושים
ראשי מועדון ההטבות של מנויי ידיעות אחרונות שירות לקוחות להזמנת מינוי לרכישת מינוי לאייפד
שינוי מספר טלפון שינוי כתובת
עקוב אחרי לחופשה תרומת עיתון
שירותים
נוספים
תקנון פעילות "סופרגול לילדי המנויים"
של מועדון המנויים של ידיעות אחרונות מנויים

א. כללי
1. ידיעות אחרונות מנויים בע"מ  (להלן- "מארגן הפעילות") מקיים פעילות תחרותית במסגרת אתר האינטרנט של מועדון המנויים של ידיעות אחרונות מנויים בכתובת www.yedioth.co.il (להלן- "אתר הפעילות"), במסגרתה יחולקו כרטיסים לאירוע "סופרגול" ומפגש עם הקפטנים (או חלקם), כמפורט בתקנון זה.
2. להלן תאריכי הפעילות שיתקיימו באתר ידיעות אחרונת מנויים : 2.12.12, 3.12.12, 4.12.12

ב. מי רשאי להשתתף בתחרות
3. ההרשמה בטופס הפעילות באתר המנויים מוגבלת למי שהם תושבי ישראל בוגרים מעל לגיל 18. ההזמנה לפעילות מיועדת לגילאים 6-12 ולהורה מלווה יחיד , וכן נדרשת הסכמה ואישור מצד הורה / אפוטרופוס להשתתפותם בפעילות. כמו כן הפעילות פתוחה רק למי שמחזיק בכרטיס פעיל ובר תוקף של מועדון המנויים של ידיעות אחרונות מנויים. כל מנוי, מחזיק כרטיס ההטבות, זכאי לכל היותר לזכייה אחת בזוג כרטיסים (הורה +ילד) לאירוע ומפגש עם הקפטנים (או חלקם) בלבד במהלך המבצע.
4.  הזכאות לכרטיס ההטבות כפופה לתקנון המופיע באתר www.yedioth.co.il
5. מובהר כי השתתפותם של עובדי קבוצת ידיעות אחרונות בפעילות אסורה. משתתף בתחרות שיתברר כי הוא עובד קבוצת ידיעות אחרונות השתתפותו או זכייתו בפרס תבוטל.
6. מובהר כי מארגן הפעילות רשאי לפסול ו/או לשלול את הזכאות לפרס ממי שאינו עומד בתנאי הסף הנקובים בסעיף 3 לעיל.

ג. אופן ההשתתפות בתחרות
7. 50 הגולשים הראשונים אשר יכנסו לאתר באחד ממועדי הפעילות  (סה"כ 150 זוכים) ויקלידו את מספר כרטיס  החבר, ימלאו את פרטיהם האישיים (בכפוף לאמור בסעיף 55 להלן), יהיו זכאים לקבל כרטיס זוגי (הורה+ילד) לאירוע "סופרגול" ומפגש עם הקפטנים (או חלקם) במועד שיפורסם במייל שיישלח לזוכים בכתובת המייל שצוינה בטופס ההרשמה (מובהר כי ייתכנו שינויים במקום ומועד המפגש). האירוע יתקיים ביום ב' 10.12.2012,  בשעה 12:00  מועדון גולטיים תל אביב הממוקם  בדרך הטייסים 24 (פינת רחוב לה-גארדיה) במתחם תיכון עירוני ט'. סה"כ יחולקו במסגרת המבצע  150 כרטיסים זוגיים לאירוע "סופרגול" ולמפגש עם הקפטנים (או חלקם), שיחולקו ל- 50 זוכים בכל יום לפעילות המבצע.
8. החל ממועד תחילת הפעילות על כל משתתף להיכנס לאתר האינטרנט של ידיעות אחרונות מנויים, להקליד את מספר כרטיס החבר במועדון ההטבות של מנויי ידיעות אחרונות. בנוסף על המשתתף למסור למארגן הפעילות פרטים נוספים כמפורט להלן: שם פרטי ; שם משפחה; טלפון נייד; מספר ת.ז; כתובת מגורים מדויקת; כתובת דוא"ל, אותם יש להזין באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות.
9. 50 המשתתפים הראשונים שימלאו את פרטיהם במלואם בכל יום במשך שלושת ימי הפעילות (150 משתתפים בסך הכל) והינם זכאים לקבלת ההטבה, ויקלידו את פרטיהם בטופס ההרשמה באתר ידיעות מנויים יהיו זכאים לקבל כרטיס זוגי (הורה+ילד) לאירוע "סופרגול"  ולמפגש עם הקפטנים (או חלקם). מובהר כי כל מנוי יהיה זכאי לניסיון יחיד בכל יום במהלך תקופת הפעילות ולזכייה יחידה במשך כל תקופת המבצע.
10.  ההשתתפות בפעילות מותנית במסירת הפרטים האישיים כאמור לעיל וכן במספר כרטיס החבר. ללא מסירת הנתונים במלואם לא ניתן יהיה לקחת חלק בפעילות.
11. מובהר כי כל מחזיק כרטיס פעיל ובר תוקף של מועדון המנויים של ידיעות אחרונות, יכול לקחת חלק בפעילות.
12. מובהר כי מארגן הפעילות יהיה רשאי - אך לא חייב- להציג נתוני זכיה ופרטים של המשתתפים באתר ידיעות מנויים ודף הפייסבוק של ידיעות ובכל מדיה נוספת כגון עיתון ידיעות אחרונות. למען הסר ספק, מובהר כי מארגן הפעילות אינו מתחייב להציג את הפרטים, הדבר יהיה נתון לשיקולי עריכה ומקום.
13. זיהוי- מובהר כי תנאי יסודי להשתתפות בפעילות הינו התאמה בין הפרטים האישיים שנמסרים בעת הרישום לפעילות. מארגן הפעילות רשאי והוא שומר לעצמו את הזכות לבדוק את ההתאמה בכל שלב ובכל דרך שימצא לנכון, לרבות פנייה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון כפי שנמסרו בעת משלוח התוכן.
14. מובהר כי חוסר התאמה בפרטי הזיהוי ו/או ניסיון כלשהו ל"עקוף" ו/או לרמות את מארגן הפעילות בין היתר באמצעות רישום כפול, מסירת פרטי כרטיס מועדון הלקוחות במרמה, פרטי כרטיס שאינו פעיל ואינו בתוקף, ושלא בתום לב תגרור פסילה מיידית של המשתתף.
15. מובהר כי מסירת פרטים שגויים או פרטים אישיים של אדם ללא ידיעתו עשויה להוות עבירה ובין היתר, מארגן הפעילות יהיה רשאי להעביר לגורמי אכיפת החוק את פרטי כתובת ה- I.P- של מי שהעלה את הפרטים לאתר וכן לנקוט בכל אמצעי חוקי אחר נגד מי שינהג כאמור.
16. הנך נדרש לאשר את הסכמתך לתקנון על כל תנאיו וסעיפיו.
17. תקנון זה נוסח בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, ומופנה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.
18. ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
19. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של ידיעות אחרונות מנויים הניתנים לעיון באתר התחרות בכתובת  www.yedioth.co.il  ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם.
20. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, ו/או אם תמצא סתירה בין תקנון זה לבין תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ד. בחירת הזוכים ומסירת הודעה על הזכיה
21. מארגן הפעילות יעביר לידי הזוכים הודעה על זכייתם בפעילות באמצעות משלוח הודעת דוא"ל בתוך 2 ימי עסקים ממועד הזכייה. על הזוכה להשיב אישור קבלת הודעת הדוא"ל והגעתו לאירוע ו/או ויתור על הזכייה בטווח של 48 שעות ממועד שליחת הדוא"ל המעדכן על הזכייה.
22. מובהר כי מארגן הפעילות שומר לעצמו את הזכות לפרסם את שמות הזוכים באתר הפעילות ובכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתו.
23. מובהר כי במידה ולא ניתן היה ליצור קשר עם הזוכה ו/או שהזוכה לא ישיב להודעות הזכייה שישלחו אליו, לא יהיה זכאי הזוכה לקבל את הפרס, והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
ה. הפרס ואופן קבלתו
24. הזוכים בפעילות יהיו זכאים לקבל כרטיס זוגי (הורה+ילד) לאירוע "סופרגול" ומפגש עם הקפטנים (או חלקם) אשר יערך ביום ב', בתאריך 10.12.2012 בשעה 12:00  מועדון גולטיים תל אביב הממוקם  בדרך הטייסים 24 (פינת רחוב לה-גארדיה) במתחם תיכון עירוני ט'.  או בתאריך/ים ו/או מקום/ות חלופי/ים אשר ייקבעו על ידי מארגן הפעילות.
25. הפרס יחולק לזוכים ביום הפעילות הנ"ל, כנגד הצגת כרטיס מועדון ההטבות ותעודת זהות של בעל המנוי בה מופיעים פרטי המשתתף כפי שנמסרו למארגני התחרות כאמור בסעיף 3 ו- 55 בתקנון זה. מארגן הפעילות שומר לעצמו את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס ו/או מקום חלוקת הפרס ו/או מקום תאריך ושעת המופע והמפגש עם האמנים. במקרה של שינוי כאמור מארגן הפעילות יפרסם על כך הודעה באתר התחרות.
26. מובהר שהפרס הינו לבגיר (מעל גיל 18) ולילד אחד בלבד) בגילאי 6-12). ללא תתאפשר כניסה של שני ילדים ללא ליווי הורה/אח בגיר.

ו. מועד קיום הפעילות.
27. הפעילות תתקיים בהתאם לזמנים ולמועדים שיקבעו על ידי מארגן הפעילות ולפי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי מארגן הפעילות רשאי להפסיק את הפעילות בכל עת וכן לשנות את מועדי קיום הפעילות ומועדי ההופעה ו/או המפגש עם האמנים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
ז. תנאים כלליים
28. פרטי הפעילות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה.
29. כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של הפעילות תעשנה על ידי מארגן הפעילות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
30. מארגן הפעילות יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרסם באתר הפעילות הודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים,  ובהם פרטים לגבי הפעילות.
31. מובהר כי מארגן הפעילות יהיה רשאי לדחות ו/או להקדים ו/או לבטל ו/או להאריך מועדו של כל שלב בפעילות.
32. מארגן הפעילות יהיה רשאי, בכל שלב, להפסיק ו/או לבטל את הפעילות לפי שיקול דעתו הבלעדי. הודעה על ביטול/הפסקת הפעילות תפורסם באתר. מובהר כי למי מהמשתתפים לא תהיה טענה בקשר לכך.
33. מובהר כי מארגן הפעילות יהיה רשאי לשנות את כללי, מבנה, תוכן, פרסים, הטבות מועדי  ותקופת הפעילות כפי שנקבעו בתקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש.
34. מארגן הפעילות לא יישא באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, פגיעה בפרטיות, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות וכי המשתתפים נוטלים חלק בפעילות על אחריותם הבלעדית בלבד.
35. מאחר והפעילות מתקיימת באופן מקוון באמצעות אתר אינטרנט מובהר כי מארגן הפעילות לא יהיה אחראי בכל מקרה בו יאבדו פרטי המשתתפים בפעילות כתוצאה מכשל במערכות המחשוב של המשתתף ו/או מכשל במערכות המחשוב של מארגן הפעילות, וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המשתתף ו/או הפרטים שהוזנו אבדו, נמחקו, הושמדו ו/או שובשו. כן לא יהיה מארגן התחרות אחראי בכל מקרה של שיבוש ו/או תקלה בפרסום המבצע בעיתון המודפס ובכלל.
36. מובהר כי מארגן הפעילות רשאי, בכל עת, לפסול מועמדים שעברו על הוראות תקנון זה וחרגו מכללי הפעילות, ובכלל זה במקרה בו לא ניתן יהיה לאמת את פרטי המשתתפים.
37. ידיעות אחרונות מנויים שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. ידיעות אחרונות מנויים שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את כמות הפרסים במסגרת הפעילות.
38. ההשתתפות בפעילות מתחייבים המועמדים לשפות את ידיעות אחרונות מנויים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, שהם תוצאה ישירה או עקיפה של הפרת הוראות תקנון זה על ידי המועמד ו/או הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או מדיניות הפרטיות באתר.
39. למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 28 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת פעילות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
40. תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש במשרדי ידיעות אחרונות מנויים ברחוב נחלת יצחק 6, תל אביב, וכן באתר האינטרנט www.yedioth.co.il .
ח. אחריות ופרסום
41. מובהר כי מארגן הפעילות יהיה רשאי לפרסם את שמות הזוכים באתר ובכל מדיה אחרת, לרבות כל מדיה בקבוצת "ידיעות אחרונות", לפי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי הרישום וההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לפרסום פרטיך האישיים במידה ותזכה בפרס, וביחס לקטין (שטרם מלאו לו 18) הסכמת ההורים / אפוטרופוס ביחס להשתתפות בפעילות כוללת במפורש הסכמה לפרסום שמות הזוכים, פרטיהם ו/או תמונותיהם כאמור.
42. מארגן הפעילות רשאי לסקר את  הזוכים בכל דרך שימצא לנכון, הן באתר הפעילות והן במדיות נוספות, לרבות אתרי אינטרנט אחרים, עיתונות, טלוויזיה, רדיו וסלולר.
43. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו פרטיו דמותו, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד ידיעות אחרונות מנויים בע"מ ו/או מי מטעמה.
44. למען הסר ספק, מובהר כי הזוכים בפעילות  לא יהיו זכאים לקבל תשלום כלשהו בגין השתתפותם בפעילות, למעט הפרסים המפורטים בסעיף זה.
45. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה בקשר עם הפרס לרבות טענות הנוגעות לאיכותו ולטיבו של הפרס.
46. מובהר בזאת, כי מארגן הפעילות  אינו אחראי לטיבו ו/או איכותו של הפרס, ואינו אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש בפרס ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת הפרס, ו/או מהשימוש בו, ו/או מההסתמכות עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי איכותו, טיבו, של הפרס, והמידע הנמסר לגביו, תחול על האחראים למופע ומפיקיו בלבד.
47. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מארגן הפעילות רשאי לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בכל מקרה בו יתעורר חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס ו/או סירוב הזוכה או אפוטרופוסו (במקרה של זוכה קטין) למסירת כתב סילוקין חתום ו/או למסירת כל פרטיו של הזוכה ו/או סירוב להצטלם עם הפרס ו/או במקרה זו ימחה הזוכה את הפרס לצד שלישי כלשהו ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס ו/או הפרת תקנון זה.
48. אם וככלל הזוכה לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, מארגן הפעילות שומר על זכותו לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר.
49. מארגן הפעילות שומר על זכותו לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה כלשהי בפרס כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים:
49.1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס;
49.2. כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;
50. הזוכה אינו רשאי להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף.
51. הפרס הוא אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
52. במקרה שבו הזוכה לא מילא אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, מארגן התחרות לא יהיה חייב לממש את הזכייה כאמור.
53. מובהר כי לא ניתן לקבל פרס חלופי.
 
ט. סודיות
54. מובהר כי ההשתתפות בפעילות כרוכה במסירת פרטים אישיים למארגן הפעילות. מובהר כי אינך חייב למסור פרטים אישיים ואולם במידה ולא תעשה כן לא תוכל להשתתף בפעילות. מובהר כי מסירת פרטים אישיים על ידי קטין (שטרם מלאו לו 18) מחייבת הסכמת הורה / אפוטרופוס.
55. למארגן הפעילות הזכות לשמור את הנתונים שימסרו במאגר המידע של קבוצת "ידיעות אחרונות".
56. מארגן הפעילות לא ימסור את הנתונים שיתקבלו בידיו במסגרת ובמהלך הפעילות לידי צדדים שלישיים מבלי לקבל את הסכמתו של המשתתף ו/או במקרים שלהלן:
56.1. אם יתקבל בידי קבוצת ידיעות אחרונות מנויים צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים כאמור;
56.2. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו נחוצים, בין המשתתף למארגן הפעילות;
56.3. בכל מקרה שמארגן הפעילות יהיה סבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו של המשתתף ו/או לרכושו ו/או לגופו ולרכושו של צד שלישי;
56.4. אם ידיעות אחרונות מנויים תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי- היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתתף בפעילות או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
57. על אף האמור לעיל, ידיעות אחרונות מנויים בע"מ רשאית להציג בפניך באתר הפעילות, את האפשרות לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או פרסומי ו/או תכנים אחרים מטעמה של ידיעות אחרונות מנויים בע"מ ו/או וצדדים שלישיים הקשורים עימה תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע כאמור בכפוף לאישור מפורש. מסירת המידע תתבצע על ידי ידיעות אחרונות מנויים בע"מ והיא כפופה להסכמתך, כפי שתבוא לידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום לצורך ההשתתפות בפעילות. במידה ואישרת קבלת מידע כאמור, ידיעות אחרונות מנויים בע"מ תהא רשאית לשמור את הפרטים שמסרת בעת הרישום לפעילות במאגר המידע שברשותה ולשלוח אליך מעת לעת מידע כאמור. תוכל בכל עת לפנות אל שירות הלקוחות של האתר בכתובת דוא"ל sherut@yedioth.co.il ו/או בטלפון *3773 או 03-6933933 ולדרוש את הסרת פרטיך ממאגר המידע של ידיעות אחרונות מנויים ו/או את הפסקת משלוח המידע כאמור מטעם ידיעות אחרונות מנויים בע"מ.
58. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ידיעות אחרונות מנויים בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ממועד סיום החידון.
59. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לידיעות אחרונות מנויים באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת sherut@yedioth.co.il
 


צרו קשר
דרושים
שירות לקוחות
להזמנת מינוי
הטבות למנויים
הטבות בלעדיות למחזיקי כרטיס
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
עוד מאתרי קבוצת ידיעות:
ידיעות ספרים
ידיעות אחרונות - מרכז המבקרים
מודעות אבל בידיעות אחרונות
לוח ידיעות אחרונות
ynet
winwin
כלכליסט
mynet
Xnet
זיכרונט
פיתוח אינטרנט ואפליקציות - YIT כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות מנויים ©