תאריך:  _____/___/____

מס' מנוי: _____________ מוצר:______________

                               נציג מטפל:____________

 

בקשה לשינוי שם בחשבונית מס

 

 

אני הח"מ _________________ מבקש בזאת כי חשבונית המס החודשית למנוי ע"ש _______________ תופק מעתה והלאה ע"ש ________________, אשר משלם עבור מנוי זה מעתה ואילך.

   
 
   

במידה והנך מעוניין בהחלת השינוי על חשבוניות מתקופות קודמות

 

 

 

 

 

 

 

אני הח"מ _________________ מבקש בזאת כי חשבוניות המס ע"ש _______________עבור תקופת המנוי שבין התאריכים _____/___/___ - ____/___/___ יוסבו על שם __________________, המשלם עבור מנוי זה החל מן התקופה המבוקשת ואילך.

 

הנני מצהיר/ה כי המנוי הקיים ע"ש ______________ אינו משלם עבור המנוי החל מהתקופה המבקשת ואילך.

*בנוסף לשינוי שם המשלם הנני מעוניין בשינוי שם המנוי ע"ש _____________

(השאר ריק במידה ואינך מעוניין בשינוי שם המנוי).

 

הנני מצהיר/ה כי:

  • אדאג לשלוח את חשבוניות המקור אשר בגינן מתבקש השינוי. ידוע לי כי החשבוניות המתוקנות יופקו עם קבלת החשבוניות המקוריות במשרדי "ידיעות מנויים" בלבד

 

  • אני מצהיר/ה בזאת כי חשבוניות המקור אינן מצויות ברשותי ולא ייעשה בהן שימוש לצרכי מס. ידוע כי חשבוניות הזיכוי וחשבוניות המס החדשות ישלחו אלי בדואר רשום.

 

לתשומת ליבך, הפקת חשבוניות רטרואקטיביות בשם שונה כרוכה בחיוב של 30 ₪ כולל מע"מ בגין החזר הוצאות

 

הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ומדויקים וכל האמור בהם הנו אמת ונכון.

 


חתימת מבקש הבקשה  

 

----------------------
ת.ז.:
חתימת המנוי הקיים  

 

--------------------
       ת.ז.:
חתימה וחותמת העסק
 

 

----------------------

כתובת למשלוח חשבוניות

 


 ----------------------------------------

יש להעביר בקשה זו למשרדי "ידיעות מנויים": נח מוזס 1, ת.ד 438 ראשל"צ 7510302,

פקס: 03-6933999

 

*במידה והמבקש הינו חברה בע"מ  יש להעביר את הבקשה כשהיא מצולמת ע"ג נייר רשמי של החברה וחתומה בחתימה מקורית

לחץ כאן להורדת טופס הצהרה - בקשה לשינוי שם בחשבונית