תקנון פעילות - ורדינון

 

תקנון מבצע בשם

"מבצע גיוס מנויים- עושים מנוי שנתי /דו שנתי לידיעות אחרונות ומקבלים  שמיכת אווזים זוגית וזוג כריות בשווי 1109 ש"ח"

1.         הגדרות

"עורכתהמבצע"

                                    ידיעות מינויים (ש.ר. 54-018105-4),

שכתובתה הינה ברחוב נוח מוזס 1 ראשל"צ.

"המבצע"

" עושים מנוי שנתי /דו שנתי לידיעות אחרונות ומקבלים  שמיכת אווזים זוגית וזוג כריות בשווי 1109 ש"ח"

הנערך על ידי עורכת המבצע ואשר תקנון זה הוא תקנונו

"תקופת המבצע"           המבצע יתקיים בין התאריכים 6.1.19 עד 10.2.19 או גמר המלאי (500 יחידות),המוקדם מביניהם. עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף או להפחית הטבות, והכל על-פי שיקול דעתה.

"העיתון"                      עיתון ידיעות אחרונות.

"משתתף/ים במבצע"    רוכש של מינוי לעיתון במהלך תקופת המבצע באחד משני מסלולי ההתחייבות שאותם ייעדה עורכת המבצע להטבה זו, במסגרת מסלול שנתי / דו שנתי (לתקופת התחייבות של 12 או 24 חודשים)ובלבד שהמשתתף עומד בכל תנאי המבצע ותקנון זה וזכאי להשתתף במבצע.

"הטבת המבצע"            במהלך תקופת המבצע הנהנים במבצע יקבלו שובר המקנה:

                                  שמיכת נוצות אווזים מק"ט 7190865 גודל200/220, בד פרקל 100% כותנה , מילוי 88% נוצות אווז, 12% פלומת אווז. משקל המילוי 2000 גרם.  תקן אירופאי EN. דרגת חימום TOG10.

                                        וזוג כריות נוצות מק"ט 7933622, גודל 50/70, משקל מילוי 1000 גרם,  ציפוי בד פרקל 100% כותנה, , מילוי 100% נוצות אווז.

 

במסגרת התחייבותם למנוי במסלול שנתי / דו שנתי.

 

 

מבלי לגרוע מהאמור, עורכת המבצע שומרת על זכותה להציע לפונים אליה, לערוך מנוי בהתחייבות במסגרת מסלולים חלופיים.

"מאגר המידע"             מאגר מידע של עורכת המבצע הרשום ברשם מאגרי המידע במשרד המשפטים.

"|תקופת התחייבות"                  תקופת המינוי הנרכש במסגרת המבצע, במהלכה לא ניתן לבטל את המינוי. עם זאת, במקרה של ביטול המינוי לפני תום תקופת ההתחייבות, תחויב לפי הנמוך מבין: יתרת תשלומי המינוי החודשיים עד לתום תקופת ההתחייבות; או - שווי ההטבה שקיבלת בצירוף הפרש הסכומים שבין תעריף המינוי החודשי ובין התעריף המלא התקף לעיתונים שהתקבלו. החיוב יתבצע בתשלום אחד.

2.                  פרשנות

2.1        בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3        את הטבת המבצע, יקבלו הנהנים במבצע באמצעות שובר בדואר לכתובת אותה מסרו לעורכת המבצע בעת התחייבותם למינוי שנתי או דו שנתי.

3.                  התנאים להשתתפות במבצע

במבצע יהא זכאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים שלהלן:

3.1        מנוי חדש אשר רוכש מינוי במהלך תקופת המבצע, לתקופת התחייבות של12 או 24 חודשים והוא אינו מופיע כמנוי – בהווה או בעבר - במאגר המידע הרשום של ידיעות מנויים.

3.2        רכישת המנוי הינה בהתאם להסכם רכישת מנוי לעיתון בנוסח המקובל אצל עורכת המבצע.

3.3        הכתובתאשר מבקש אליה יגיע העיתון נמצאת באזורי החלוקה של העיתון כמופיע אצל עורכת המבצע;

3.4        משלם את דמי המינוי מחשבונו האישי ולא באמצעות כל גורם אחר לרבות גורם מממן כלשהו, לרבות מקרים בהם המנוי הינו על שם עובד אשר החברה ו/או העסק משלמים עבור המנוי;

3.5        אינו חב סכום כלשהו לעורכת המבצע, לרבות בגין דמי מינוי שלא שולמו במועד או לא שולמו כלל מכל סיבה שהיא;

3.6        התחייבלמסלול ההתחייבות המזכהבהטבה;

3.7        עמדבכל התנאים הקבועים בתקנון זה;

3.8        כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של הפעילות תעשנה על ידי עורכת המבצע  ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.                  ההטבה  ואופן הענקתה לנהנים במבצע

4.1        כל נהנה במבצע יהיה זכאי לקבל שמיכה וזוג כריות המופרטים בסעיף "הטבת המבצע",במסלול ההצטרפות למנוי בהתחייבות נשוא המבצע ובתנאים המפורטים בתקנון זה. אחריות "ורדינון, על המוצרים במבצע הינה לשנה ממועד תחילת המבצע (12 חודשים)

4.2        . ידיעות אחרונות  ישלח לעורכי המנויים הזכאים בדואר, שובר מודפס להצגה בכל אחת מרשת חנויות ורדינון, הכולל קוד חד ערכי בן 16 ספרות. השובר יגיע עד 21 ימי עסקים.

4.3        לא ניתן להמיר ו/או לשנות את ההטבה וצורת מסירתה בכל אופן שהוא.ההטבה הינה אישית ותינתן למנוי הרשום בידיעות מנויים בלבד.

4.4        יובהר ויודגש כי מימוש ההטבה במבצע זה מוגבל לפעם אחת בלבד למנוי כהגדרתו בתקנון זה לעיל.

4.5        תקופת המינוי הנרכש במסגרת המבצע, במהלכה לא ניתן לבטל את המינוי. עם זאת, במקרה של ביטול המינוי לפני תום תקופת ההתחייבות, תחויב לפי הנמוך מבין: יתרת תשלומי המנוי החודשיים עד לתום תקופת ההתחייבות; או - שווי ההטבה שקיבל לפי מחיר מחירון ללקוח של "ורדינון" (כפי שהוצג בפרסומים שליוו מבצע זה, קרי 1109  ₪) ובצירוף הפרש הסכומים שבין תעריף המנוי החודשי ובין התעריף המלא התקף לעיתונים שהתקבלו.החיוב יתבצע בתשלום אחד.

4.6  למען הסר ספק יובהר, לא ניתן להמיר את ההטבה  ו/או לפדות אותה ו/או כל דבר אחר.

4.7  כמות מלאי שמיכת אווזים זוגית וזוג כריות היא 500 יחידות

5        כללי

5.1  למען הסר ספק, תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקי גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי מתן ההטבה אינו תלוי בגורל.

5.2  לנהנה במבצע לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצעו/או ידיעות אחרונות בע"מ (להלן: "ידיעות אחרונות") ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, האחריות לשמיכה הזוגית וזוג הכריות והתחזוקה שלהם תחול במלואה על חברת "ורדינון"–והשירות בהקשר זה, יסופק  על ידי חברת "ורדינון"

5.3  עורכת המבצע ו/או ידיעות אחרונות ו/או מי מטעמן אינן אחראיות לאיכות ההטבה וסוגו ו/או תקינותו. המשתתף במבצע, מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או כל זכות בקשר להטבה כלפי עורכת המבצע ו/או ידיעות אחרונות.

5.4  מובהר ומוסכם בזאת, כי על הנהנה במבצע לקבל באופן עצמאי מחברת ורדינון את האחריות והמידע הנדרש אודות השמיכה הזוגית וזוג הכריות , וכי בכל הנוגע לאחריות ושירות לאחר מימוש ההטבה, עליו לפנות לחברת "ורדינון"

5.5  מובהר ומוסכם בזאת, כי עורכת המבצע ו/או ידיעות אחרונות:      
אינה נושאת באחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, בגין השמיכה הזוגית וזוג הכריות;אינן צד לעסקה בין הנהנה לבין ורדינון;אינן מעניקות חסות ו/או המלצה ו/או הבעת דעה בנוגע לחברת ורדינון/או מוצרים הנמכרים על ידה ו/או מטעמה;

5.6  מובהר ומוסכם בזאת, כי בכל מקרה שבו משתתף במבצע יעלה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כל שהיא בקשר למבצע זה, כנגד עורכת המבצע ו/או צד ג' כלשהו, יוגבל סכום הפיצוי הכספי שיגיע למשתתף באם יקבע שמגיע לו פיצוי כספי כאמור במסגרת פסק דין שביצועו לא עוכב, לסך עלות מינוי לעיתון בלבד ו/או שווי ההטבה בהתאם לטענה שתועלה, וזאת בגין כל נזק ו/או טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהיא, שיש למשתתף.

5.7  במקרה שיגיע לידי עורכת המבצע מידע לפיו ההשתתפות במבצע נעשו תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או באמצעים פסולים ו/או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, אזי עורכת המבצע רשאית לפסול את המשתתף במבצע ו/או לבטל את ההטבה למשתתף .

5.8  תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת המבצע. ניתן לעיין בתקנון בתיאום מראש.

5.9  מידע ופרטים נוספים אודות המבצע, ניתן לקבל באתר עורכת המבצע.

5.10  תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

5.11  פרטי משתתפי המבצע ישמרו במאגרי המידע של וידיעות מנויים, שמספרו 323819 בפנקס מאגרי המידע. השימוש במידע שבמאגר המידע יהיה למטרה שלשמה הוקם המאגר בלבד. מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של מוסר המידע.