תנאי שימוש באתר "ידיעות מנויים"

1. מבוא
ברוכים הבאים לאתר "ידיעות מנויים" (להלן-  "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי ידיעות מנויים שותפות רשומה ש.ר 540181054 מרחוב נחלת יצחק 6, תל אביב.
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. השימוש באתר ובתכנים שקיימים ייעשה בכפוף הן לתנאים הכללים המפורטים להלן, והן בהתאם לתנאים הפרטניים וההסכמים שאיתם תתקשר עם "ידיעות מנויים".
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
תנאי השימוש באתר "ידיעות מנויים" מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
2. השימוש באתר "ידיעות מנויים"
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של "ידיעות מנויים" לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
 • האתר והשירותים שמוצעים בו הם לשירותך ולשימושך הפרטי בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך באתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי ומבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של "ידיעות מנויים". 
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • "ידיעות מנויים" רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי "ידיעות מנויים" בעניין זה.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים ולתכנים שקיימים ומוצעים באתר "ידיעות מנויים"
 • "ידיעות מנויים" לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.
3. שירותים הטעונים רישום
באתר "ידיעות מנויים" תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, וכן הוראות לגבי הליך הרישום ותשלום דמי המנוי יימצאו הן באתר והן בהסכם המקוון שאותו תתבקש לאשר.
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך  וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של "ידיעות מנויים" או באופן מקוון באתר.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות "ידיעות מנויים". אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. 
"ידיעות מנויים" לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות שלה הנמצאת שמתפרסמת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
חלק מהשירותים והתכנים מצריכים תהליך של זיהוי ואימות באמצעות הזנת מספר כרטיס חבר מועדון המנויים של "ידיעות מנויים". מובהר כי ללא אימות באמצעות מספר החבר לא תוכל לקבל חלק מהשירותים באתר.
מובהר כי "ידיעות מנויים" רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ככל ש"ידיעות מנויים" תנפיק לך שם משתמשת וסיסמא, עליך לשמור עליהם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וכן לעקוב אחר ההנחיות וההוראות שקיימות באתר לעניין זה.
"ידיעות מנויים" רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית "ידיעות מנויים" לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב"ידיעות מנויים" או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, ספקים של "ידיעות מנויים";
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא ו/או מספר כרטיס החבר שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי ל"ידיעות מנויים", או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
4. קישורים לאתרים אחרים
ב"ידיעות מנויים" תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי "ידיעות מנויים", או מטעמה ו"ידיעות מנויים"  איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה ש-שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת "ידיעות מנויים" לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. "ידיעות מנויים" אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. 
"ידיעות מנויים" איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. "ידיעות מנויים" רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
5. הטבות למנויים
אתר "ידיעות מנויים" מציע באופן בלעדי למחזיקי כרטיס ההטבות של "ידיעות מנויים" ו/או למי שהוא מנוי לעיתון "ידיעות אחרונות" הטבות ושירותים ייחודים ובלעדיים. מובהר כי ההטבות ניתנות ברובן על ידי צדדים שלישיים שהתקשרו עם "ידיעות מנויים" (להלן- "מעניק ההטבה")
מובהר כי ההטבות ניתנות הן לכלל המנויים של העיתון "ידיעות אחרונות" והן למחזיקי כרטיס מועדון חבר של "ידיעות מנויים".
מובהר כי ההטבות שיינתנו לכלל המנויים של העיתון ולמחזיקי כרטיס המועדון אינן זהות במהותן ובטיבן. "ידיעות מנויים" תהיה רשאית ליתן עדיפות במתן ההטבות למנוי ו/או קבוצת מנויים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי מימוש ההטבות ייעשה בהתאם לתנאים המסחריים הפרטניים שנקבעו על ידי מעניק ההטבה ול"ידיעות מנויים" לא תהיה כל אחריות לטיב, לאיכות ולאופן מתן ההטבה.
מובהר כי "ידיעות מנויים" לא תישא בכל אחריות לתוכן המסחרי שמפרסם מעניק ההטבה באתר "ידיעות מנויים". "ידיעות מנויים" אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים של מעניק ההטבה ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על מעניק ההטבה.
"ידיעות מנויים" איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר  או ירכשו באמצעותן. 
הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך האתר ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, הודעת טקסט וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.
6. קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "ידיעות מנויים" בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים מסחריים של מעניק ההטבה) הינן של "ידיעות מנויים" בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל"ידיעות מנויים" להשתמש בהם. 
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"ידיעות מנויים" או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). 
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. 
7. אחריות ושיפוי
התכנים והשירותים שמוצעים לך באתר  הם לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "ידיעות מנויים" בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל). 
השימוש באתר  אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
"ידיעות מנויים" אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. "ידיעות מנויים" לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או ההסתמכות עליהם. "ידיעות מנויים" אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "ידיעות מנויים" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "ידיעות מנויים" או אצל מי מספקיה
הנך מתחייב לשפות את "ידיעות מנויים", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את "ידיעות מנויים" עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו ממעשה/מחדל/רשלנות שביצעת במסגרת השימוש באתר.
8. שינויים באתר והפסקת השירות
"ידיעות מנויים" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "ידיעות מנויים" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית "ידיעות מנויים" להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. "ידיעות מנויים" תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק "ידיעות מנויים" את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. 
9. בוררות סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. 
כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים וההטבות שמוצעים בו ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום המסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. 
הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. 
על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה. 
בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב. 
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. 
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
10. יצירת קשר
"ידיעות מנויים" מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: 
מחלקת שירות לקוחות: ידיעות מנויים: רחוב נחלת יצחק 6, תל-אביב
פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: פקסימיליה שמספרה 03-6933999 (לציין: עבור שירות לקוחות) או  באמצעות: דוא"ל שכותבתו היא sherut@yedioth.co.il