תקנון מבצע "עיתון לחודש מתנה"

תקנון מבצע "עיתון ידיעות אחרונות לחודש מתנה "

1.            הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת המבצע"           חברת ידיעות מינויים שכתובתה רחוב נוח מוזס 1 ראשון לציון;

"המבצע"                     מבצע שיווקי שמטרתו לקדם את עיתון ידיעות אחרונות, וכמו-כן את מכירת המנויים לעיתון;

"הוראות המבצע"         ההוראות המופיעות בתקנון זה;

"אתר אינטרנט"           אתר האינטרנט שיפעל במהלך תקופת המבצע, בכתובת:                                                            www.yedioth.co.il

"משתתף"                    כל אדם שאינו נמנה בין מנויי עיתון ידיעות אחרונות בשנה האחרונה,  ושהקליד את פרטיו באתר האינטרנט ו/או התקשר למספר טלפון 3778* ופעל על פי ההוראות המופיעות שם, והכל על פי תנאי תקנון זה;

"המתנה"                        עיתון ידיעות אחרונות לפתח הבית במשך חודש ימים (30 יום) בכפוף לאזורי החלוקה וההפצה של עורכת המבצע

"תקופת המבצע"          התקופה האמורה בסעיף 3 להלן;

 

2.           פרשנות

2.1              בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2              בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 

 

 

3.           תקופת מבצע

3.1              המבצע יחל ב- 1/1/18 ועד ה31/12/2019  עורכת המבצע תהא רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף או להפחית פרסים, הכל על-פי שיקול דעתה

3.2              עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במצב של מלחמה, ולרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפות את היכולת להשתתף במבצע.

4.           תנאי ההשתתפות במבצע

4.1              במבצע יהיה זכאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים:

4.1.1          אינו נמנה עם מנויי עיתון ידיעות אחרונות ב9 חודשים האחרונים מיום ההרשמה;

4.1.2          אינו זכה כבר בהטבה(לא תינתן ההטבה יותר מפעם אחת);

4.1.3          עמד בכל תנאי תקנון זה;

4.1.4          בהשתתפותו אישר שקרא את תקנון המבצע;

4.1.5         הביע את רצונו להשתתף בפעילות בכך שהסכים להעביר את
פרטיו האישיים, בהתאם
לכללים בתקנון זה ובכך נתן גם את הסכמתו להיכלל במאגר המידע של עורכת המבצע;

4.1.7          במידה והמעוניין להשתתף במבצע הוא קטין, ההשתתפות במבצע תאושר על ידי הוריו או אפוטרופסו;

4.2              בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי
עורכת המבצע , תהיה עורכת המבצע רשאית לבטל את השתתפותו במבצע. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע כאמור לעיל.

4.3              יובהר, כי רק נתונים מלאים שנקלטו ע"י על פי כל התנאים המפורטים בתקנון זה ויועברו לעורכת המבצע, ישתתפו במבצע. משתתף שלא יכלול את כל הנתונים ולא יקיים את כל התנאים למבצע יפסל וימחק, ולא ישתתף במבצע ולא יהיה זכאי לקבל את המתנה.

4.4              יובהר שהמבצע מכוון למנויים חדשים בלבד שאינם נמנים עם מנויי עיתון ידיעות  אחרונות בשנה האחרונה.

5.           חובת מבקש מידע

5.1              ייתכן והמידע שיתקבל במבצע זה ייכלל במאגר המידע של ידיעות אחרונות,בפנקס מאגרי המידע.

5.2              השימוש במידע שבמאגר המידע יהיה למטרה שלשמה הוקם המאגר בלבד.

 

6.           הסכמת המשתתף לתנאי התקנון

בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

7.           כללי

7.1               עובדי קבוצת עורכת המבצע אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין זה - "בני משפחה" לרבות בן זוג, הורים, אחים ואחיות.

7.2              עורכת המבצע אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט ו/או אתר האינטרנט ו/או מערכת המחשבים ו/או התקשורת, על כל מרכיביה, ולא תשא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו לגולש ו/או למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

7.3               במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה עורכת המבצע רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע, הפרסים או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע והתחרות ותחייב כל גולש ו/או משתתף במבצע ובתחרות.

7.4               רק התוצאות שנקלטו בפועל במערכת אתר האינטרנט ו/או בטלפון הן אשר תחייבנה לצורך תקנון מבצע זה. לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעת עורכת המבצע הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

7.5               במקרה שבו משתתף ו/או אדם אחר חדר לתוכנת המבצע באתר האינטרנט, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בתוכנת המבצע ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה עורכת המבצע רשאית לפסול אדם ו/או משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם במבצע שונו באופן זה, ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע כאמור לעיל.

7.6               למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב מימוש הפרס.

7.7               למען הסר ספק, תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי  הזכייה אינה תלויה בגורל.