תקנון מבצע "עיתון סופ"ש לחודש מתנה"

1. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"החברה" חברת ידיעות מנויים שכתובתה רחוב נחלת יצחק 6 תל-אביב – אשר תקרא להלן: "עורכת המבצע");
"מדיניות החברה" שיווק שמטרתו לקדם את עיתון ידיעות אחרונות, וכמו-כן את מכירת המנויים לעיתון – אשר יקרא להלן "המבצע";
"המפקח" המפקח על המבצע הינו עו"ד שלום גולדבלט ו/או עו"ד צחי שכנר ממשרד גולדבלט גינדס יריב – עורכי דין, מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן;
"הוראות המבצע"  ההוראות המופיעות בתקנון זה;
"אתר אינטרנט" אתר האינטרנט שיפעל במהלך תקופת המבצע, בכתובת:  www.yedioth.co.il 
"משתתף" כל אדם שאינו נמנה בין מנויי עיתון ידיעות אחרונות בשנה האחרונה,  ושהקליד את פרטיו באתר האינטרנט ופעל על פי ההוראות המופיעות שם, והכל על פי תנאי תקנון זה;
"הפרס" מהדורת סופ"ש של "ידיעות אחרונות" לפתח הבית במשך חודש ימים בכפוף לאזורי החלוקה וההפצה של עורכת המבצע;
"הזוכים" כלל המשתתפים באתר האינטרנט שאינם נמנים בין מנויי עיתון ידיעות אחרונות ושלא קיבלו את המתנה במהלך השנה האחרונה ושלא נמנו על מערך מנויי העיתון במהלך השנה האחרונה, שפעלו בהתאם להוראות בכפוף לאזורי החלוקה וההפצה של עורכת המבצע;
"תקופת המבצע" התקופה האמורה בסעיף 3 להלן;
2.פרשנות
2.1 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3. תקופת מבצע
3.1 המבצע יתקיים מיום 1.1.16 ואילך.
3.2 עורכת המבצע תהא רשאית לשנות את מדיניות המבצע , להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף או להפחית פרסים, הכל על-פי שיקול דעתה, בכפוף לאישור המפקח על המבצע.
3.2 עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במצב של מלחמה, ולרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפות את היכולת להשתתף במבצע.
4. תנאי ההשתתפות במבצע
4.1 במבצע יהיה זכאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים:
4.1.1 אינו נמנה עם מנויי עיתון ידיעות אחרונות ואינו נמנה על מערך מנויי ידיעות אחרונות במהלך השנה האחרונה.
4.1.2 אינו זכה כבר בהטבת עיתון לשבועיים מתנה ו/או לחודש מתנה (לא תינתן ההטבה יותר מפעם אחת) במהלך השנה האחרונה;
4.1.3  עמד בכל תנאי תקנון זה;
4.1.4 בהשתתפותו אישר שקרא את תקנון המבצע;
4.1.5 הביע את רצונו להשתתף בפעילות בכך שהקליד את פרטיו האישיים, בהתאם לכללים בתקנון זה ובאתר האינטרנט ובכך נתן גם את הסכמתו להיכלל במאגר המידע של עורכת המבצע;
4.1.6 נכנס לאתר האינטרנט ו/או בטלפון והקליד/מסר את פרטיו האישיים כנדרש;
4.1.7  במידה והמעוניין להשתתף במבצע הוא קטין, ההשתתפות במבצע תאושר על ידי הוריו או אפוטרופסו;
4.2 בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי 
עורכת המבצע ו/או המפקח, תהיה עורכת המבצע ו/או המפקח רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או המפקח כאמור לעיל.
4.3 יובהר כי שירות קליטת הנתונים יתבצע על ידי אתר האינטרנט, יובהר, כי רק נתונים מלאים שנקלטו באתר על פי כל התנאים המפורטים בתקנון זה ויועברו לעורכת המבצע, ישתתפו במבצע. משתתף שלא יכלול את כל הנתונים ולא יקיים את כל התנאים למבצע יפסל וימחק, ולא ישתתף במבצע ולא יהיה זכאי לקבל פרס.
4.4 יובהר שהמבצע מכוון למנויים חדשים בלבד שאינם נמנים עם מנויי עיתון ידיעות אחרונות בשנה האחרונה.
5. הפרסים
5.1 הפרס יוענק לכל המשתתפים אשר פעלו בהתאם לתנאי תקנון זה ופרטיהם נקלטו באתר האינטרנט אך בכפוף לאזורי החלוקה וההפצה של עורכת המבצע.
5.2 הפרסים הינם אישיים ובלתי ניתנים להעברה ולא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
5.3 מימוש הפרס מוגבל לפעם אחת למשפחה על פי ת.ז + כתובת.
5.4  הניסיונות ליצור קשר עם מועמד לזכייה, שעלה באמצעות מערכת האתר, ייעשו על פי הפרטים שמסר המשתתף בכניסה לאתר, בשעות העבודה הרגילות של עורכת המבצע. עורכת המבצע תנסה ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה לא פחות משלוש פעמים. הניסיונות יתפרסו במרווחים של 6 שעות לפחות. "יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. עורכת המבצע לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה, ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל - תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לכל פיצוי כלשהו.
5.5 עורכת המבצע אינה מתחייבת למועד מתן הפרס.
5.6 עורכת המבצע תעשה מאמץ ניכר על מנת שהפרס ישלח לזכאים לזכייה עד 3 שבועות מיום מילוי הטופס באתר האינטרנט.
5.7 עורכת המבצע ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול, עפ"י שיקול דעתם, מועמד לזכייה אשר לא אותר, והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.
6. חובת מבקש מידע
6.1 ייתכן והמידע שיתקבל במבצע זה ייכלל במאגר המידע של ידיעות אחרונות, בפנקס 
מאגרי המידע.
6.2 השימוש במידע שבמאגר המידע יהיה למטרה שלשמה הוקם המאגר בלבד.
6.3 הפנייה למוסר מידע, תלווה בהודעה לפיה: "מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של 
מוסר המידע. המידע יימסר לעורכת המבצע, לשם מסירת הודעות שיווקיות."
7. הסכמת המשתתף לתנאי התקנון
בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
8. כללי
8.1 עובדי קבוצת עורכת המבצע ועובדי משרד גולדבלט גינדס יריב - עורכי דין אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין זה - "בני משפחה" לרבות בן זוג, הורים, אחים ואחיות.
8.2  עורכת המבצע אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט ו/או אתר האינטרנט ו/או מערכת המחשבים ו/או התקשורת, על כל מרכיביה, ולא תשא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו לגולש ו/או למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
8.3 במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה עורכת המבצע רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע, הפרסים או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע והתחרות ותחייב כל גולש ו/או משתתף במבצע ובתחרות.
8.4 רק התוצאות שנקלטו בפועל במערכת אתר האינטרנט ו/או בטלפון הן אשר תחייבנה לצורך תקנון מבצע זה. לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעת עורכת המבצע הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
8.5 במקרה שבו משתתף ו/או אדם אחר חדר לתוכנת המבצע באתר האינטרנט, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בתוכנת המבצע ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה עורכת המבצע רשאית לפסול אדם ו/או משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם במבצע שונו באופן זה, ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או המפקח כאמור לעיל.
8.6 למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב מימוש הפרס.
8.7 מובהר ומוסכם בזאת, כי בכל מקרה שבו משתתף יעלה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כל שהיא בקשר למבצע זה, כנגד עורך המבצע ו/או המפקח ו/או צד ג' כלשהו, יוגבל סכום הפיצוי הכספי שיגיע למשתתף לעלות המינימאלית של שעת גלישה באינטרנט ו/או שיחת טלפון.
8.8 למען הסר ספק, תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי  הזכייה אינה תלויה בגורל.
8.9 תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת המבצע. ניתן לעיין בתקנון בתיאום מראש