תקנון מבצע – "מבצע מנויים – מיקסר Kitchenaid דגם K45WH צבע לבן במתנה"

תקנון מבצע בשם: " מבצע מנויים – מיקסר   Kitchenaid דגם K45WH  צבע לבן במתנה"

1.הגדרות
"עורכת המבצע" ידיעות מינויים (ש.ר. 54-018105-4), שכתובתה הינה נח מוזס 1 ראשל"צ
"המבצע"מבצע בשם "מבצע מנויים – מיקסר קיצנאיד דגם K45WH בצבע לבן" בלבד, הנערך על ידי עורכת המבצע ואשר תקנון זה הוא תקנונו
"תקופת המבצע"המבצע יתקיים בין התאריכים 8.1.2017 עד 30.4.2017  או גמר המלאי, המוקדם מביניהם. עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף או להפחית הטבות, והכל על-פי שיקול דעתה.
 "העיתון"עיתון ידיעות אחרונות. 
"משתתף/ים במבצע"רוכש של מינוי לעיתון במהלך תקופת המבצע באחד ממסלולי ההתחייבות הכלולים במבצע (בהתאם לשיקול דעת עורכת המבצע), במסלול דו שנתי (לתקופת התחייבות שלא תפחת מ- 24 חודשים) או במסלול שנתי (לתקופת התחייבות שלא תפחת מ- 12 חודשים(,העומד בכל תנאי המבצע ותקנון זה וזכאי להשתתף במבצע.  
"הטבת המבצע"הכוללת: מיקסר קיצנאיד דגם K45WH  בצבע לבן במתנה. 
"מאגר המידע"מאגר מידע של עורכת המבצע הרשום ברשם מאגרי המידע במשרד המשפטים.  
"|תקופת התחייבות"תקופת המנוי הנרכש במסגרת המבצע, במהלכה לא ניתן לבטל את המנוי אלא בכפוף להחזרת הטבת המבצע כהגדרתה לעיל. במקרה של ביטול יחויב מנוי דו שנתי בערך המתנה המלא בסך 1,790 ₪. בנוסף יחויב המנוי המבטל בהפרש בין הסכום ששולם במסגרת המסלול שבחר

2.פרשנות
2.1בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
2.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.3את הטבת המבצע, יקבלו הנהנים במבצע באמצעות משלוח עד הבית לכתובת אותה מסרו לעורכת המבצע בעת התחייבותם למינוי שנתי או דו שנתי.
3.התנאים להשתתפות במבצע
במבצע יהא זכאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים שלהלן:
3.1מנוי חדש אשר רוכש מינוי במהלך תקופת המבצע, לתקופת התחייבות של 24 חודשים. או לתקופת התחייבות של 12 חודשים והוא אינו מופיע כמנוי – בהווה או בעבר - במאגר המידע הרשום של ידיעות מנויים.
3.2רכישת  המנוי הינה בהתאם להסכם רכישת מנוי לעיתון בנוסח המקובל אצל עורכת המבצע. 
3.3הכתובת אשר מבקש אליה יגיע העיתון נמצאת באזורי החלוקה של העיתון כמופיע אצל עורכת המבצע;
3.4משלם את דמי המינוי מחשבונו האישי ולא באמצעות כל גורם אחר לרבות גורם מממן כלשהו, לרבות מקרים בהם המנוי הינו על שם עובד אשר החברה ו/או העסק משלמים עבור המנוי;
3.5אינו חב סכום כלשהו לעורכת המבצע, לרבות בגין דמי מינוי שלא שולמו במועד או לא שולמו כלל מכל סיבה שהיא;
3.6התחייב לאחד ממסלולי ההתחייבות המזכים בהטבה;
3.7עמד בכל התנאים הקבועים בתקנון זה;
3.8מובהר כי עורכת המבצע  תהיה רשאית לדחות ו/או להקדים ו/או לבטל ו/או להאריך מועדו של כל שלב במבצע.
3.9כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של הפעילות תעשנה על ידי עורכת המבצע  ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
4.ההטבה  ואופן הענקתה לנהנים במבצע 
4.1מובהר כי ההטבה תינתן רק בחלק ממסלולי ההתחייבות השנתיים והדו שנתיים וזאת על פי הגדרת עורכת המבצע וכמפורט לעיל. עורכת המבצע תעדכן את המשתתפים בעת ביצוע המינוי על השתייכות המסלול למבצע.
4.2המיקסר ישלח באמצעות שליח עד הבית (באחריות חברת ניופאן) לכתובת של הנהנה במבצע בהתאם לרשום במאגר המידע של עורכת המבצע עד 14 ימי עסקים מיום רכישת המינוי לעיתון. 
4.3לא ניתן להמיר ו/או לשנות את ההטבה וצורת מסירתה בכל אופן שהוא. ההטבה  הינה אישית ותינתן למנוי הרשום בידיעות מנויים בלבד.
4.4ניתן לשדרג את המכשיר לדגם משופר לפני שאריזת המכשיר נפתחת. שידרוגים ותוספות יבוצעו מול חברת ניופאן וע"פ שיקול דעתה, התשלום עבור שידרוג המכשיר יתבצע ישירות מול ניופאן. כמו כן, ניופאן רשאית לפנות ללקוח בהצעות שידרוג או תוספות למוצר.
4.5יובהר ויודגש כי מימוש ההטבה במבצע זה מוגבל לפעם אחת בלבד למנוי כהגדרתו בתקנון זה לעיל.
4.6עורכת המבצע לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בגין אובדן ו/או גניבה של המכשיר, ולא יינתן כל פיצוי ו/או זיכוי במקרים כאמור.
4.7נהנה במבצע אשר יבטל את התחייבותו למינוי לעיתון, יחויב בערך המתנה המלא בסך 1,790 ₪. ובנוסף יחויב בהפרש בין הסכום ששולם במסגרת המסלול שבחר לבין עלות המנוי המלאה בסך של 186 ₪ לחודש למנוי 
4.8למען הסר ספק יובהר, לא ניתן להמיר את ההטבה  ו/או לפדות אותה ו/או כל דבר אחר
4.9כמות מלאי מיקסר קיצנאיד המוקצית למבצע: 1,000 יחידות. 
5כללי
5.1למען הסר ספק, תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקי גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי מתן  ההטבה אינו תלוי בגורל. 
5.2נהנה מהמבצע אשר יבטל את התחייבותו למינוי לעיתון, יחויב בשווי המלא של המתנה ובנוסף יחויב בהפרש בין הסכום ששולם במסגרת המסלול שבחר לבין עלות המנוי המלאה וזאת בגין התקופה בה נוצל המנוי, כאמור בסעיף  4.7 לעיל.     
5.3עורכת המבצע ו/או ידיעות אחרונות ו/או מי מטעמן אינן אחראיות לאיכות ההטבה וסוגה ו/או תקינותה ו/או להנאת המשתתף במבצע מההטבה. המשתתף במבצע, מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או כל זכות בקשר להטבה כלפי עורכת המבצע ו/או ידיעות אחרונות.  
5.4מובהר ומוסכם בזאת, כי על הנהנה במבצע לקבל באופן עצמאי את כל המידע הנדרש בנודע למכשיר מחברת ניופאן (היבואן), וכי בכל הנוגע לאחריות ושירות לאחר מימוש ההטבה, עליו לפנות לחברת ניופאן.   
5.5מובהר ומוסכם בזאת, כי עורכת המבצע ו/או ידיעות אחרונות:  
אינן נושאת באחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, בגין מיקסר הקיצנאיד ואינן צד לעסקה בין הנהנה לבין חברת ניופאן;
אינן מעניקות חסות ו/או המלצה ו/או הבעת דעה בנוגע לניופאן ו/או מוצרים הנמכרים על ידה ו/או מטעמה; 
5.6מובהר ומוסכם בזאת, כי בכל מקרה שבו משתתף במבצע יעלה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כל שהיא בקשר למבצע זה, כנגד עורכת המבצע ו/או צד ג' כלשהו, יוגבל סכום הפיצוי הכספי שיגיע למשתתף לסך עלות מינוי לעיתון בלבד ו/או שווי ההטבה בהתאם לטענה שתועלה, וזאת בגין כל נזק ו/או טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהיא, שיש למשתתף.
5.7במקרה שיגיע לידי עורכת המבצע מידע לפיו ההשתתפות במבצע נעשו תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או באמצעים פסולים ו/או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, אזי עורכת המבצע רשאית לפסול את המשתתף במבצע ו/או לבטל את ההטבה למשתתף . 
5.8תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת המבצע. ניתן לעיין בתקנון בתיאום מראש.
5.9מידע ופרטים נוספים אודות המבצע, ניתן לקבל באתר עורכת המבצע. 
5.10תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו. 
5.11פרטי משתתפי המבצע ישמרו במאגרי המידע של וידיעות מנויים, שמספרו 323819 בפנקס מאגרי המידע. השימוש במידע שבמאגר המידע יהיה למטרה שלשמה הוקם המאגר בלבד. מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של מוסר המידע.