תאריך:  _____/___/____

 

מס' מנוי: _____________

 

הצהרה

 

  1. אני הח"מ _________________ מצהיר/ה בזאת כי דבר הדואר המכיל ________________ שנשלח אלי מ"ידיעות מנויים" התקבל אצלי אך אבד/נגנב*.

 

  1. במידה ויימצא כי הצהרתי אינה נכונה לעיל יחויב חשבוני בגינו בתוספת הוצאות שנגרמו ל"ידיעות מנויים".

 

  1. הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ומדויקים וכל האמור בהם הנו אמת ונכון.

 

יש להחזיר את ההצהרה חתומה תוך 3 ימים מיום קבלתה למשרדי "ידיעות מנויים": נח מוזס 1, ת.ד 438 ראשל"צ 7510302,   פקס: 03-6933999  או הרשום מטה, דוא"ל: sherut@yedioth.co.il.

 

 

_______________________   ______/___/____   ______________________

(שם מלא)                                     (תאריך)                                (חתימה)

 

 

____________________________________________   _________________

(כתובת מלאה)                                                  (מספר טלפון)

 

 

* במקרה של גניבה, יש לצרף תיעוד מתאים ממשטרת ישראל.

לחץ כאן להורדת טופס הצהרה - בקשה לשינוי שם בחשבונית