תאריך:  _____/___/____

 

מס' מנוי: _____________

 

הצהרה

  1. אני הח"מ _________________ מצהיר/ה בזאת כי דבר הדואר המכיל ________________ שנשלח אלי מ"ידיעות מנויים" לא התקבל אצלי עד למועד הצהרתי זאת:

 

  1. לאחר בדיקות שערכתי אני מצהיר/ה שדבר הדואר לא התקבל על ידי, על ידי אחד מבני משפחתי, אדם אחר המתגורר עמי, אחד מהאנשים העובדים עמי או כל אדם אחר בשמי.

 

  1. ידוע לי כי "ידיעות מנויים" תבצע בדיקה מול רשות הדואר על מנת לוודא היכן התקבל דבר הדואר. במידה ויימצא כי הנ"ל התקבל על ידי או על ידי אחד מהמפורטים בסעיף (2) לעיל יחויב חשבוני בגינו בתוספת הוצאות שנגרמו ל"ידיעות מנויים".

 

  1. הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ומדויקים וכל האמור בהם הנו אמת ונכון.

 

יש להחזיר את ההצהרה חתומה תוך 3 ימים מיום קבלתה למשרדי "ידיעות מנויים": נח מוזס 1, ת.ד 438 ראשל"צ 7510302,   פקס: 03-6933999   או הרשום מטה, דוא"ל: sherut@yedioth.co.il .

 

 

_______________________   ______/___/____   ______________________

(שם מלא)                            (תאריך)                  (חתימה)

 

____________________________________________   _________________

(כתובת מלאה)                                                            (מספר טלפון)

 

לחץ כאן להורדת טופס הצהרה - אי קבלת מתנה